DOTACJA NA KAPITAŁ OBROTOWY DLA SPÓŁDZIELNI INWALIDÓW METALOWIEC

Spółdzielnia Inwalidów Metalowiec

otrzymała dofinansowanie Projektu w ramach działania 3.4

Dotacja na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,

współfinansowanego ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

nr Umowy: POIR.03.04.00-30-0697/20-00

Umowa o dofinansowanie projektu:

DOTACJA NA KAPITAŁ OBROTOWY DLA SPÓŁDZIELNI INWALIDÓW „METALOWIEC”

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 244 271,37 zł

(słownie: dwieście czterdzieści cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt jeden złotych 37/100)

Co stanowi 100% kwoty kosztów kwalifikowanych